fbpx

5 najlepszych metod planowania na 2024 rok

Planowanie biznesowe na rok to kluczowy proces, który pomaga przedsiębiorcom określić cele, strategie i działania potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Wartość planu biznesowego polega na tym, że umożliwia klarowne określenie kierunku, ułatwia monitorowanie postępów i dostarcza elastycznego ramienia, które można dostosować do zmieniających się warunków rynkowych.

Najpopularniejsze metody planowania

1. Analiza SWOT

Rozpocznij planowanie od dokładnej analizy obecnego stanu swojego biznesu. Zidentyfikuj mocne strony, słabości, szanse i zagrożenia. Sprawdź, co było skuteczne w minionym roku, a co wymaga poprawy. Tu jednym z modeli jest ANALIZA SWOT.

Strengths), słabości (Weaknesses), szans (Opportunities) i zagrożeń (Threats) związanych z daną organizacją, projektem lub działalnością. Jest to skrót od angielskich słów Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats.

 • Mocne Strony (Strengths): To wewnętrzne cechy, zasoby lub umiejętności, które przynoszą organizacji przewagę konkurencyjną i sprzyjają jej sukcesowi.
 • Słabości (Weaknesses): Są to wewnętrzne ograniczenia, braki w zasobach lub słabe punkty, które mogą stanowić przeszkodę w osiąganiu celów organizacji.
 • Szanse (Opportunities): Odnoszą się do zewnętrznych czynników, takich jak trendy rynkowe, nowe technologie czy zmiany społeczne, które mogą stworzyć możliwości rozwoju i sukcesu.
 • Zagrożenia (Threats): To zewnętrzne czynniki, takie jak konkurencja, zmiany regulacyjne czy sytuacje kryzysowe, które mogą wpływać negatywnie na organizację.

Analiza SWOT pomaga organizacjom lepiej zrozumieć swój kontekst biznesowy, a także formułować strategie, które wykorzystują mocne strony, eliminują słabości, korzystają z szans i minimalizują zagrożenia. To praktyczne narzędzie zarządzania, które pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji i planowaniu skutecznych działań.

analiza swot

2. Metoda SMART

Metoda SMART to narzędzie, które pomaga formułować cel SMART, czyli cel, który jest:

 • S (Specific) – Konkretny: Cel powinien być precyzyjnie sformułowany, unikając ogólników. Odpowiada na pytania: co, gdzie, kiedy, kto, dlaczego i w jaki sposób.
 • M (Measurable) – Mierzalny: Cel powinien być wymierny, aby można było łatwo ocenić postępy. Odpowiada na pytanie: Jak będziemy mierzyć sukces?
 • A (Achievable) – Osiągalny: Cel powinien być realistyczny i możliwy do osiągnięcia w danym kontekście i warunkach. Odpowiada na pytanie: Czy cel jest realny do zrealizowania?
 • R (Relevant) – Znaczący: Cel powinien być związany z ogólnymi celami organizacji lub strategią. Odpowiada na pytanie: Czy osiągnięcie tego celu przyniesie wartość?
 • T (Time-bound) – Określony Czasowo: Cel powinien mieć określony termin realizacji, aby dostarczyć klarownego horyzontu czasowego. Odpowiada na pytanie: Kiedy cel powinien być osiągnięty?

Metoda SMART pomaga w jasnym i konkretnym sformułowaniu celów, co ułatwia ich monitorowanie, ocenę i skuteczne zarządzanie. Jest powszechnie stosowana w planowaniu i zarządzaniu projektami oraz procesami biznesowymi.

3. Metoda Canavas

Metoda planowania Canvas, znana również jako Business Model Canvas, to narzędzie, które pomaga w tworzeniu i analizie modelu biznesowego firmy. Zamiast długiego i złożonego dokumentu, Business Model Canvas przedstawia kluczowe elementy biznesu w formie graficznej na jednej płaszczyźnie.

Canvas składa się z dziewięciu bloków:

 1. Segmenty Klientów (Customer Segments): Kto są odbiorcy produktów lub usług firmy?
 2. Propozycja Wartości (Value Propositions): Jakie wartości i korzyści oferuje firma swoim klientom?
 3. Kanały Dystrybucji (Channels): Jak firma dociera do swoich klientów i dostarcza im wartość?
 4. Relacje z Klientami (Customer Relationships): Jakie rodzaje relacji firma utrzymuje z klientami?
 5. Źródła Dochodu (Revenue Streams): Skąd firma generuje przychody?
 6. Kluczowe Zasoby (Key Resources): Jakie zasoby są niezbędne do realizacji modelu biznesowego?
 7. Kluczowe Działy (Key Activities): Jakie kluczowe działania firma musi podjąć, aby dostarczyć swoją wartość?
 8. Kluczowe Partnerstwa (Key Partnerships): Z kim firma współpracuje, aby osiągnąć cele biznesowe?
 9. Struktura Kosztów (Cost Structure): Jakie są główne koszty związane z funkcjonowaniem modelu biznesowego?

Metoda Canvas jest efektywnym narzędziem do szybkiego zrozumienia i komunikowania modelu biznesowego. Umożliwia zespołom przedsiębiorczym czy menedżerskim wizualizację i iteracyjną adaptację swoich pomysłów biznesowych w sposób klarowny i zrozumiały.

Model canavas

4. Diagram Gantta

Metoda planowania Diagram Gantta to narzędzie graficzne, które przedstawia harmonogram działań w czasie. Jest wykorzystywane głównie w zarządzaniu projektami do wizualizacji i śledzenia postępów prac. Diagram Gantta składa się z osi czasowej, na której zaznaczane są różne zadania, etapy projektu lub inne istotne wydarzenia.

Główne elementy Diagramu Gantta to:

 1. Oś Czasowa: Pozioma oś przedstawia czas, zazwyczaj w jednostkach takich jak dni, tygodnie czy miesiące, w zależności od skali projektu.
 2. Belki (Słupki): Każde zadanie lub etap projektu jest reprezentowane przez belkę na wykresie. Długość belki odpowiada czasowi trwania danego zadania.
 3. Milestones (Kamienie Milowe): Ważne punkty lub kamienie milowe w projekcie są często oznaczone na diagramie, umożliwiając zespołowi śledzenie kluczowych momentów.
 4. Zależności Między Zadaniami: Diagram Gantta może również uwzględniać zależności między zadaniami, co pozwala na określenie, które zadania muszą zostać zakończone przed rozpoczęciem innych.
 5. Legenda: Zazwyczaj dodaje się legendę, aby precyzyjnie opisać, co reprezentują różne elementy na wykresie.

Diagram Gantta ułatwia zespołowi projektowemu czy menedżerskiemu zrozumienie, kiedy poszczególne etapy projektu powinny być realizowane i ile czasu zajmą. To narzędzie umożliwia efektywne planowanie, monitorowanie postępów, identyfikowanie opóźnień oraz zarządzanie zadaniami. Diagram Gantta jest jednym z popularnych narzędzi w zarządzaniu projektami, a jego prostota i czytelność sprawiają, że jest szeroko stosowany w różnych branżach i przedsięwzięciach.

5. Plan Działania 5W2H

Metoda Plan Działania 5W2H to narzędzie, które pomaga w precyzyjnym sformułowaniu planu, odpowiadając na konkretne pytania dotyczące działań do podjęcia. Nazwa tej metody wywodzi się od siedmiu kluczowych pytań, które należy zadać, aby skonstruować kompletny plan. Oto skrót 5W2H:

 1. Co (What): Określenie, co dokładnie będzie realizowane. To pytanie pomaga zdefiniować celowe działanie lub zadanie.
 2. Kto (Who): Wskazanie konkretnej osoby lub grupy odpowiedzialnej za wykonanie danej czynności. To pytanie precyzuje podmiot odpowiedzialny za realizację planu.
 3. Gdzie (Where): Określenie miejsca, w którym będą miały miejsce działania. To pytanie pomaga zdefiniować lokalizację lub obszar, na którym planowane są konkretne aktywności.
 4. Kiedy (When): Ustalenie czasu lub terminu, w którym zadanie ma zostać wykonane. To pytanie pomaga zdefiniować ramy czasowe dla planu.
 5. Dlaczego (Why): Wskazanie powodu lub celu, dla którego dane działanie jest ważne. To pytanie ułatwia zrozumienie kontekstu i celowości planu.
 6. Jak (How): Określenie sposobu, metody lub środków, jakie zostaną zastosowane do realizacji planu. To pytanie pomaga zidentyfikować konkretne kroki i środki niezbędne do osiągnięcia celu.
 7. Ile (How much): Określenie ilości, rozmiaru lub skali planowanych działań. To pytanie pomaga ustalić zakres i wielkość działań.

Metoda Plan Działania 5W2H jest prosta, ale bardzo skuteczna. Pomaga uniknąć nieścisłości w planowaniu, precyzyjnie określając kluczowe aspekty każdej inicjatywy. Jest szeroko stosowana w różnych dziedzinach, zwłaszcza tam, gdzie jasne i klarowne planowanie jest kluczowe dla sukcesu.

Polub ten artykuł i podaj dalej!
fb-share-icon
Tweet 20
fb-share-icon20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

https://www.facebook.com/wartoznacportal
https://www.linkedin.com/in/ewelina-salwuk-marko-339859152/
https://www.instagram.com/wartoznacbiznes/