fbpx

Regulamin

Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z strony www.wartoznac.pl
 2. Strona www.wartoznac.pl jak i każdy z jego elementów podlegają ochronie przewidzianej przez polskie oraz międzynarodowe prawo autorskie.
 3. Wszelkie prawa do Portalu zastrzeżone są na rzecz www.wartoznac.pl, a prawa do jego elementów tekstowych, video, audio, graficznych, animacji, zdjęć, aplikacji i baz danych (“Części Portalu”) są zastrzeżone na rzecz Portalu lub odpowiednio na rzecz osób trzecich, których materiały na podstawie współpracy z Portalem są publikowane na stronach www.
 4. Użytkowanie Portalu www.wartoznac.pl jest równoznaczne z bezwarunkowym zaakceptowaniem poniższych warunków.
  1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 3 marca 2021 roku.

REGULAMIN
Należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin określający w szczególności warunki korzystania z Portalu www.wartoznac.pl, prawa i obowiązki Portalu www.wartoznac.pl,, oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony Danych Osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Portalu www.wartoznac.pl, z tytułu świadczenia usług.

PORTAL www.wartoznac.pl
Należy przez to rozumieć serwis internetowy dostępny pod adresem www.wartoznac.pl,, którego jedynym właścicielem jest Portal Warto Znać.

Portal Warto Znać. jest własnąścią Agencji Kreatywnej Sal-Mar NIP 9161365266

UŻYTKOWNIK
Należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu  uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Portal Warto Znać.

ADMINISTRATOR PORTALU
Należy przez to rozumieć osoby wyznaczone przez Portal Warto Znać. , odpowiedzialne za prowadzenie Portal Warto Znać., w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz pilnowanie porządku i przestrzegania przepisów Regulaminu przez Użytkowników.


§2 Zawartość Portalu

Portal będzie rozwijał funkcjonalność strony internetowej, co oznacza także utworzenie nowych działów oraz kategorii.

Portal zobowiązuje się do dbałości o wysoki poziom merytoryczny strony internetowej. Celem jest stworzenie i rozwijanie wiarygodnego źródła informacji w zakresie tematyki eksperckiej i biznesowej.


§3 Ogólne zasady korzystania z treści zamieszczanych na Portal

Portal nie odpowiada za:

 • nieścisłości w informacjach podawanych na stronie internetowej, jeżeli wynikają one z nieścisłości lub nieprawidłowości materiałów źródłowych na podstawie których powstała informacja na Portalu,
 • treść artykułów zamieszczanych na Portalu przez zaproszonych gości, ekspertów (w szczególności ich prywatne opinie, poglądy, stanowiska).
 1. Materiały poradnikowe nie mogą być traktowane jako porady, a jedynie jako opinie osób je wyrażające. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe skutki zastosowania przez Użytkowników do tych opinii.

§4

1 Korzystanie z jakichkolwiek treści i materiałów zawartych na Portalu, nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw do treści oraz baz danych w nim zawartych. Zabronione jest w szczególności:

 • dokonywanie w celach komercyjnych: kopiowanie, modyfikowanie oraz transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób Portalu lub jego Części,
 • rozpowszechnianie, w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych w mediach oraz w taki sposób, aby każdy miał dostęp do materiałów w wybranym przez siebie miejscu i czasie publikowanych na stronach Portalu Treści,
 • pobieranie zawartości baz danych i wtórne jej wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

Użytkownicy mogą korzystać z Portalu oraz z Treści i baz danych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych, przy czym takie korzystanie nie może naruszać normalnego korzystania z Treści lub bazy danych lub godzić w słuszne interesy Portalu oraz podmiotów, których Treści lub bazy danych – na podstawie współpracy z Portalem – są udostępniane na stronach Portalu.

 1. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów udostępnianych na stronach naruszających prawo, reklamujących jakiekolwiek produkty bądź usługi (prawem chronione dobra osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje).

§ 5 Odpowiedzialność

 1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za:
 • formę i Treść informacji nie pochodzących od autora/ właściciela Portalu a zamieszczanych przez Użytkowników w komentarzach oraz publikowanych w innych, przeznaczonych do tego celu miejscach Portalu (np. Kontach Użytkowników),
 • treści pisane przez zaproszonych gosci, ekspertów
 • formę i Treść informacji oraz materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na Portalu a pochodzących ze źródeł zewnętrznych,
 • jakość usług oferowanych przez firmę internetową, obsługującą Użytkownika oraz jakość sprzętu komputerowego posiadanego przez Użytkownika (np. łatwość połączenia z Internetem, związaną z przepustowością łącza, ale także sprzętem posiadanym przez Użytkownika, niewłaściwą konfiguracją sprzętu komputerowego Użytkownika, utratę danych związaną z awarią sprzętu komputerowego Użytkownika, itp.),
 • konsekwencje i szkody związane z jakością i awariami połączeń telefonicznych, sieci energetycznych oraz działalnością innych Użytkowników, itp.,
 • brak funkcjonowania lub niepełne funkcjonowanie Portalu związane z awariami oraz technicznymi czynnościami pielęgnacyjnymi (np. konserwacją sprzętu, aktualizacją używanego oprogramowania, itp.). W szczególności Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania firm trzecich, które zapewniają obsługę techniczną Portalu (np. odpowiadają za zasilanie serwera, dostęp do sieci Internet, itp.),
 1. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami na Portalu, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 2. Portal wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Portalu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Redakcji Portalu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 3. Portal nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego funkcjonowania sieci, w szczególności szkody powstałe w efekcie przerw w dostępie do sieci, błędów systemu komputerowego, uszkodzenia lub wprowadzenia wirusa do sprzętu komputerowego lub innego urządzenia w związku z dostępem do Portalu.

§ 6 Publikowanie treści

 1. Każdy może się dobrowolnie zgłosić jako ekspert wypełniając formularz na stronie https://wartoznac.pl/zglos-sie/
 2. O udziale lub odmowie informujemy drogą mailową w ciągu 5 dniu roboczych od przesłania zgłoszenia.
 3. Artykuły publikowane na portalu będą tylko wysokiej jakości, merytoryczne i przygotowane przez rzetelnych ekspertów. Wysłanie zgłoszenia – nie gwarantuje udziału w projekcie.

4. Po wysłaniu zgłoszenia, sprawdzamy każdą firmę i osobę, wg własnych, obiektywnych kryteriów.

Zwracamy szczególną uwagę na:

 • Uzupełnienie wszystkich zmiennych formularza
 • Stronę www
 • Social media
 • Opinie w internecie
 • Inne

5. Każda zakwalifikowana osoba, ma możliwość przesłania merytorycznego tekstu.

a) Oferujemy możliwość publikacji 2 bezpłatnych tekstów do momentu odwołania, takiej możliwości. Kolejne są już płatne na rzecz Portalu Warto Znać. Wg cennika portalu.

b) Każda osoba zgłaszająca się, dobrowolnie pisze artykuł, który zostanie opublikowany na portalu, tym samym robi to bezpłatnie i zgadza się na nieodpłatną współprace na zasadach barteru.

c) Współpraca ma charakter barterowy. Wzajemnego wsparcia i pomocy.

d) Wysyłając zgłoszenie, akceptuje się regulamin.

https://www.facebook.com/wartoznacportal
https://www.linkedin.com/in/ewelina-salwuk-marko-339859152/
https://www.instagram.com/wartoznacbiznes/